Santhosh

Madhavan

Santhosh

Madhavan

Santhosh

Madhavan

Santhosh

Madhavan

സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിൽ നിന്നും ഇനി മുതൽ എല്ലാ മലയാളികൾക്കും സമ്പത്ത് നേടാം.

സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിൽ നിന്നും ഇനി മുതൽ എല്ലാ മലയാളികൾക്കും സമ്പത്ത് നേടാം.

സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിൽ നിന്നും ഇനി മുതൽ എല്ലാ മലയാളികൾക്കും സമ്പത്ത് നേടാം.

All the Malayalees can be wealthy through Stock Market hereafter.

All the Malayalees can be wealthy through Stock Market hereafter.

All the Malayalees can be wealthy through Stock Market hereafter.

പ്രധാന വരുമാന മാർഗ്ഗമാകട്ടെ, എക്സ്ട്രാ വരുമാന മാർഗ്ഗമാകട്ടെ, വെൽത്ത് ക്രിയേഷനാകട്ടെ, നിങ്ങളാഗ്രഹിക്കുന്നത് ഇതിലേതായാലും അതിനേറ്റവും അനുയോജ്യമായ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ നിയമാനുസൃത സാമ്പത്തിക മാർഗ്ഗമാണ് സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റ്.

Stock market is the largest, lawful way to make money whether it is your main source of income, source of extra income or wealth creation.

സമൂഹത്തിന്റെ നാനാതുറകളിലുള്ളവർക്കും സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിൽ വിജയിക്കാനാവശ്യമായ മലയാളത്തിലുള്ള ട്രെയ്നിങ്ങ് പ്രോഗ്രാമുകൾ നടത്തുന്ന കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും മികച്ച സ്ഥാപനമാണ് YES YEM TEE ACADEMY COCHIN.

We conduct training programmes that can help people of every realm to succeed in Stock market. YES YEM TEE Academy, COCHIN is the best training centre for Stock market in Kerala.

സമൂഹത്തിന്റെ നാനാതുറകളിലുള്ളവർക്കും സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിൽ വിജയിക്കാനാവശ്യമായ മലയാളത്തിലുള്ള ട്രെയ്നിങ്ങ് പ്രോഗ്രാമുകൾ നടത്തുന്ന കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും മികച്ച സ്ഥാപനമാണ് YES YEM TEE ACADEMY COCHIN.

We conduct training programmes that can help people of every realm to succeed in Stock market. YES YEM TEE Academy, COCHIN is the best training centre for Stock market in Kerala.

About Us

About Us

About Us

കേരളത്തിലെ ലീഡിങ്ങ് സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റ് സ്ട്രാറ്റജിസ്റ്റും പ്രൊഫഷണൽ ഫിനാൻഷ്യൽ കൺസൽട്ടന്റും കൂടിയായ സന്തോഷ്‌ മാധവനും പ്രമുഖ മൈൻഡ് പവർ ട്രെയ്നർ പി.എസ്. തോമസും പ്രഗത്ഭ ടെക്നിക്കൽ ആർക്കിടെക്റ്റ് നിജിത് നിർമ്മലും ചേർന്ന് നയിക്കുന്ന സ്ഥാപനമാണ് YES YEM TEE ACADEMY.


സമൂഹത്തിന്റെ നാനാതുറകളിലുമുള്ള മലയാളികൾക്കും സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിൽ വിജയിക്കാനാവശ്യമായ മെത്തേടുകളും സ്ട്രാറ്റജികളും ഫോർമുലകളും ട്രെയ്ഡിങ്ങ് സൈക്കോളജിയും പഠിപ്പിക്കുന്ന മലയാളത്തിലുള്ള ട്രെയ്നിങ്ങ് പ്രോഗ്രാമുകളാണ് ചെയ്യുന്നത്.

കേരളത്തിലെ ലീഡിങ്ങ് സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റ് സ്ട്രാറ്റജിസ്റ്റും പ്രൊഫഷണൽ ഫിനാൻഷ്യൽ കൺസൽട്ടന്റും കൂടിയായ സന്തോഷ്‌ മാധവനും പ്രമുഖ മൈൻഡ് പവർ ട്രെയ്നർ പി.എസ്. തോമസും പ്രഗത്ഭ ടെക്നിക്കൽ ആർക്കിടെക്റ്റ് നിജിത് നിർമ്മലും ചേർന്ന് നയിക്കുന്ന സ്ഥാപനമാണ് YES YEM TEE ACADEMY.


സമൂഹത്തിന്റെ നാനാതുറകളിലുമുള്ള മലയാളികൾക്കും സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിൽ വിജയിക്കാനാവശ്യമായ മെത്തേടുകളും സ്ട്രാറ്റജികളും ഫോർമുലകളും ട്രെയ്ഡിങ്ങ് സൈക്കോളജിയും പഠിപ്പിക്കുന്ന മലയാളത്തിലുള്ള ട്രെയ്നിങ്ങ് പ്രോഗ്രാമുകളാണ് ചെയ്യുന്നത്.

കേരളത്തിലെ ലീഡിങ്ങ് സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റ് സ്ട്രാറ്റജിസ്റ്റും പ്രൊഫഷണൽ ഫിനാൻഷ്യൽ കൺസൽട്ടന്റും കൂടിയായ സന്തോഷ്‌ മാധവനും പ്രമുഖ മൈൻഡ് പവർ ട്രെയ്നർ പി.എസ്. തോമസും പ്രഗത്ഭ ടെക്നിക്കൽ ആർക്കിടെക്റ്റ് നിജിത് നിർമ്മലും ചേർന്ന് നയിക്കുന്ന സ്ഥാപനമാണ് YES YEM TEE ACADEMY.


സമൂഹത്തിന്റെ നാനാതുറകളിലുമുള്ള മലയാളികൾക്കും സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിൽ വിജയിക്കാനാവശ്യമായ മെത്തേടുകളും സ്ട്രാറ്റജികളും ഫോർമുലകളും ട്രെയ്ഡിങ്ങ് സൈക്കോളജിയും പഠിപ്പിക്കുന്ന മലയാളത്തിലുള്ള ട്രെയ്നിങ്ങ് പ്രോഗ്രാമുകളാണ് ചെയ്യുന്നത്.

YES YEM TEE Academy is led by leading Stock Market Strategist and Professional Financial Consultant Santhosh Madhavan, the eminent Mind Power Trainer P.S. Thomas, and notable Technical Architect Nijith Nirmal.


Methods, strategies, formulas and trading psychology are taught to people of every field. Training programmes are conducted in Malayalam. Training programmes are conducted online, offline and through our Apps.

YES YEM TEE Academy is led by leading Stock Market Strategist and Professional Financial Consultant Santhosh Madhavan, the eminent Mind Power Trainer P.S. Thomas, and notable Technical Architect Nijith Nirmal.


Methods, strategies, formulas and trading psychology are taught to people of every field. Training programmes are conducted in Malayalam. Training programmes are conducted online, offline and through our Apps.

YES YEM TEE Academy is led by leading Stock Market Strategist and Professional Financial Consultant Santhosh Madhavan, the eminent Mind Power Trainer P.S. Thomas, and notable Technical Architect Nijith Nirmal.


Methods, strategies, formulas and trading psychology are taught to people of every field. Training programmes are conducted in Malayalam. Training programmes are conducted online, offline and through our Apps.

Our Mission

Our Mission

നേരിട്ടും, ഓൺലൈൻ ആയും, ആപ്പുകൾ വഴിയും, ലളിതമായ മലയാളത്തിൽ ട്രെയ്നിങ്ങ് പ്രോഗ്രാമുകൾ നൽകുക.

നേരിട്ടും, ഓൺലൈൻ ആയും, ആപ്പുകൾ വഴിയും, ലളിതമായ മലയാളത്തിൽ ട്രെയ്നിങ്ങ് പ്രോഗ്രാമുകൾ നൽകുക.

To deliver training programs in simple Malayalam through online platforms, offline sessions, and our dedicated app, ensuring accessibility for all learners.

To deliver training programs in simple Malayalam through online platforms, offline sessions, and our dedicated app, ensuring accessibility for all learners.

Our Vision

Our Vision

സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിന്റെ വലിയ സാധ്യത ഉപയോഗിച്ച് വരുമാനം നേടാനും സമ്പത്ത് വർധിപ്പിക്കാനും എല്ലാ മലയാളികൾക്കും വഴികാട്ടിയാവുക.

സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിന്റെ വലിയ സാധ്യത ഉപയോഗിച്ച് വരുമാനം നേടാനും സമ്പത്ത് വർധിപ്പിക്കാനും എല്ലാ മലയാളികൾക്കും വഴികാട്ടിയാവുക.

To be the pathfinders for every malayali to achieve persistent income and create abundance of wealth through the unending possibilities of Stock market.

To be the pathfinders for every malayali to achieve persistent income and create abundance of wealth through the unending possibilities of Stock market.

What Our Clients Say...

What Our Clients Say...

What Our Clients Say...

-- Ajinya - Thrissur

-- Bibin - Ernakulam

-- John - Kozhikode

Contact

YESYEMTEE ACADEMY PRIVATE LIMITED, No. 4/461, 2nd Floor, Valamkottil Towers, Judgemukku, Kakkanad, Kochi - 682021

Stay Connected with Us

2022-2024 YESYEMTEE Academy Pvt. Ltd.

Contact

YESYEMTEE ACADEMY PRIVATE LIMITED, No. 4/461, 2nd Floor, Valamkottil Towers, Judgemukku, Kakkanad, Kochi - 682021

Stay Connected with Us

2022-2024 YESYEMTEE Academy Pvt. Ltd.

Contact

YESYEMTEE ACADEMY PRIVATE LIMITED, No. 4/461, 2nd Floor, Valamkottil Towers, Judgemukku, Kakkanad, Kochi - 682021

Stay Connected with Us

2022-2024 YESYEMTEE Academy Pvt. Ltd.

നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സ്

നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സ്

നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സ്